Vad är KL?

Vad är Kooperativt Lärande?

Kooperativt Lärande är primärt ett pedagogiskt-didaktiskt tillvägagångssätt. Som pedagog använder du dig vid upp till 5 tillfällen per dag (totalt ca 15 - 30 minuter) av samarbete i dess olika former. Eleverna arbetar i par eller team med att gemensamt lösa frågeställningar både sociala och/eller kunskapsmässiga. Ett exempel ges under fliken Praktiken.

Interaktion med hjälp av Kooperativt Lärande

En grundtanke i Kooperativt Lärande, är att eleverna under lektionstid även lär sig genom korta, strukturerade interaktioner med klasskamrater. Kooperativt Lärande knyter an till elevernas starkt målmedvetna inriktning mot jämnåriga. Forskning har visat att eleverna, för att lärandet skall bli optimalt, måste kunna samspela på ett lustfullt sätt med kamrater. En annan grundtanke är att man lär sig mer i heterogena grupper än i homogena. Kooperativt Lärande uppfyller dessa krav och är ett värdefullt komplement till aktiviteter i helklass och individuellt arbete.

Ansvarstagande elever

Uppbyggnad av Kooperativt Lärandes strukturer leder till ansvarstagande av eleverna för såväl sitt eget lärande som för teammedlemmarnas lärandet. Det skapas situationer där eleven är medveten om att om inte jag klarar mig, klarar de andra teammedlemmarna sig inte heller och tvärtom. Detta utan att åka snålskjuts på andra!

Det finns 6 grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för att KL skall kunna fungera effektivt. De kallas gemensamt PULSÅR.

PULSÅR står för: Positivt ömsesidigt beroende, Under personligt ansvar, Lika delaktighet och samtidig interaktion, Samarbetsfärdigheter, Återkoppling och Reflektion.